Bikoin.com Kisisel Verilerin Korunmasi Kanunu

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU AYDINLATMA METNİ

7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) hakkında, veri sorumlusu sıfatıyla ALT Yazılım Teknoloji Bilişim A.Ş. olarak sizleri bilgilendirmek isteriz.


Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz; Şirketimiz tarafından yasal ve idari yükümlülüklerin yerine getirilmesi, işlem sahibinin bilgilerinin tespiti için kimlik, adres ve diğer gerekli bilgilerinin kaydedilmesi, elektronik kanallar üzerinden Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere dayanak olacak tüm kayıt ve belgelerin düzenlenmesi ve mevzuatta öngörülen süre boyunca saklanması, yurt içi ve uluslararası mevzuata uyumun sağlanması, yetkili otoritelerce öngörülen bilgi ve belge saklama, raporlama, risk izleme, bilgi paylaşımı ve bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi; planlama, istatistik, ve hizmet kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmalar, dolandırıcılığın önlenmesi, güvenliğin sağlanması, talep ettiğiniz Şirketimizin ürün ve hizmetleri ile ilgili, istihbarat, bilgi araştırmaları ve değerlendirmelerinin yapılabilmesi; hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, Şirketimizle gerçekleştirdiğiniz işlemlere ilişkin tarafınıza karşı tüm yükümlülüklerinin yerine getirilmesi amacıyla işlenmektedir.


Kişisel Verilerinizin Aktarılabileceği Kişi/Kuruluşlar

Kişisel verileriniz; mevzuatın izin verdiği hallerde mevzuat hükümlerinin bilgi paylaşımına izin verdiği/ bilgi paylaşımını zorunlu kıldığı kişi veya kuruluşlar, resmi kurumlar, faaliyetlerimizi yürütmek üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız proje/program ortağı kuruluşlara, yurt içi /yurt dışı kuruluşlara, destek ve danışmanlık hizmeti aldığımız kuruluşlara ve bağımsız denetim şirketlerine aktarılabilecektir.


Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz; Genel Müdürlük, fiziki ortamlar, internet sitesi, mobil ve dijital uygulamalar, internet işlemleri, SMS kanalları, hizmet aldığımız kuruluşlar ve çağrı merkezi gibi kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı, görüntülü veya elektronik ortamda toplanabilmektedir.


Haklarınız

Şirketimize başvurarak kişisel verilerinizin;

a) İşlenip işlenmediğini öğrenme,

b) İşlenmişse bilgi talep etme,

c) İşlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,

d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini isteme,

e) Kanun’un 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) Aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme,

g) Münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.

Taleplerinizin yerine getirilmesini teminen Şirketimizce yapılacak masraflar, Kanun’un “Veri sorumlusuna başvuru” başlıklı 13. maddesinde belirtilen tarifeye göre tarafınızdan talep edilebilecektir.