Kişisel Verilerin Korunması Politikası

ÜYELİK İŞLEMİNE İLİŞKİN KİŞİSEL VERİLERİ KORUNMASINA İLİŞKİN

AYDINLATMA METNİ

 

 

 

BİKOİN, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (KVKK) ilişkin olarak 'Veri Sorumlusu' sıfatıyla 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca hizmet sağlayıcı olarak aşağıda düzenlenen kişisel verilerinizi, Kanunda belirtilen amaçlarla sınırlı olarak işlemektedir.

 

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER VERİ SAHİPLERİ VE VERİ KATEGORİLERİ

 

Şirketimiz tarafından işbu sürece ilişkin olarak işlenen kişisel veriler ve veri kategorileri aşağıda yer almaktadır:

 

 

Veri Toplayan: BİKOİN TEKNOLOJİ BİLİŞİM ANONİM ŞİRKETİ

 

Veri Sahibi

Veri Çeşitleri

Veri Kategorisi

 

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

E-posta, Telefon

Iletisim

 

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Ad, Soyad

Kimlik

 

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Adres

İletişim

 

 

 

Ürün veya Hizmet Alan Kişi

Banka Hesap Bilgisi

Finans

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI VE İŞLEMENİN HUKUKİ DAYANAĞI

 

Veri Çeşidi

İşlenme Amacı

Hukuki Dayanak

 

 

 

E-posta, Cep Telefonu

İletişim Faaliyetlerinin

Madde 5.2.f. İlgili kişinin temel hak ve

 

Yürütülmesi

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

 

 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

 

 

işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

Ad, Soyad

İletişim Faaliyetlerinin

Madde 5.2.f. İlgili kişinin temek hak ve

 

Yürütülmesi, İş

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

 

Faaliyetlerinin Yürütülmesi /

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

 

Denetimi

işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

Adres

İletişim Faaliyetlerinin

Madde 5.2.f. İlgili kişinin temek hak ve

 

Yürütülmesi, Mal ve Hizmet Tedarikinin Sağlanması

özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri

 

 

sorumlusunun meşru menfaatleri için veri

 

 

işlenmesinin zorunlu olması

 

 

 

Banka Hesap Bilgisi

Sözleşmeden Kaynaklanan Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi, Ödeme İşlemlerinin Gerçekleştirilmesi

Madde 5.2.c. Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğudan doğruya ilgili olması kaydıyla sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

 


 

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

 

Kişisel verilerinizin yurt içi ve yurt dışı aktarım durumu aşağıdaki gibidir:

 

Aktarılan Veri

Yurt İçi Alıcı Grubu

Yurt Dışı Aktarım

 

 

 

E-posta, Cep Telefonu

Yetkili Kamu Kurum ve

Evet (Bulut Hizmet sağlayıcısı)

 

 

 

 

Kuruluşları, , Bankalar

 

 

 

 

Ad, Soyad

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bankalar

Evet (Bulut Hizmet sağlayıcısı)

 

 

 

Adres

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bankalar

Evet (Bulut Hizmet sağlayıcısı)

 

 

 

Banka Hesap Bilgisi

Yetkili Kamu Kurum ve Kuruluşları, PayTR ödeme şirketi, Bankalar

 

 

KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI

 

 

KVKK madde 11 uyarınca BİKOİN’e başvurarak,

 

·      Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

·      İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

·      Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

·      Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

·      Kanunun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

·      İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

·      Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme,

haklarına sahipsiniz.

 

Kişisel Verilerinizin Şirket bünyesinde korunmasına dair veya işbu Bildirim hakkında genel olarak diğer tüm sorulanız için, [hukuk] departmanımız ile iletişime geçebilirsiniz.

 

 

 

KİŞİSEL VERİ TOPLAMANIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

 

 

BİKOİN, sözlü yazılı veya elektronik ortamlar vasıtasıyla elde edilen kişisel verilerinizi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanununun 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel verilerin işlenme şartları ve amaçları kapsamında ve 6563 sayılı kanun ve ilgili kanunlar uyarınca www.kollajenal.com vasıtasıyla Müşteri Üyelik Süreci kapsamında aşağıda belirtilen yöntemlerle kişisel veriler toplanmaktadır:

 

 

Veri Türleri

Veri Toplama Biçimi

Veri Toplanan Kaynak

 

 

 

E-posta, Cep Telefonu

İnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla

Müşteri Üyelik Süreci

 

 

 

Ad, Soyad

İnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla

Müşteri Üyelik Süreci

 

 

 

Adres

İnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla

Müşteri Üyelik Süreci

 

 

 

Banka Hesap Bilgisi

İnternet sitesi ve mobil uygulama aracılığıyla

Müşteri Üyelik Süreci

 

 

 

 

 

 

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN SAKLANMA SÜRESİ

 

Verilerinizin toplanma amaçlarını gerçekleştirmek için kanunlarda belirtilen ve ticari hayatın olağan koşullarına göre yalnızca gereken süre boyunca saklıyoruz. Lütfen bazı durumlarda daha uzun bir saklama süresinin gerekebileceğine veya yasa tarafından daha uzun bir süreye izin verilebileceğine dikkat ediniz.

 

Saklama sürelerini belirlemek için kullandığımız kriterler arasında aşağıda belirtilenler yer almaktadır:

 

·         Faaliyet gösterdiğimiz sektörde genel teamül gereği kabul edilen süreleri,

·         Sizinle kurduğumuz ilişkinin devam edeceği süreyi

·         İşletmemizin meşru menfaatlerinin hukuka ve dürüstlük kuralına uygun olarak geçerli olacak süreyi

·         Bir hakkın ileri sürülmesi için belirlenen zamanaşımı süresini

·         Hukuki yükümlülüklerimiz gereği kişisel verilerinizi saklamak zorunda olduğumuz süreleri.

 

VERİ GÜVENLİĞİNE İLİŞKİN TEDBİRLER

 

Verilerinizi korumak için ilgili gizlilik ve veri güvenliği yasaları ve yönetmelikleri ile tutarlı olan ve hizmet sağlayıcılarımızın da Kişisel Verilerinizin gizliliğini ve güvenliğini koruması için tedbir almasını gerekli kılmak da dahil olmak üzere uygun tedbirler alırız. Teknolojinin durumuna, uygulama masraflarına ve korunacak verilerin içeriğine bağlı olarak, imha, kayıp, değişiklik, izinsiz açıklama veya verilerinize izinsiz erişim gibi riskleri önlemek üzere teknik ve kurumsal tedbirleri uygulamaya koymaktayız.

 

SORUMLULUKLARINIZ NELERDİR?

 

Size bildiğiniz kadarıyla bize sağladığınız Kişisel Verilerin doğru, eksiksiz ve güncel olduğunu sağlamanın sizin sorumluluğunuzda olduğunu hatırlatmak isteriz. Ayrıca eğer diğer kişilere ait (başkası adına yapılmış üyelik veya başkasına ait ödeme bilgileri) Kişisel Verileri bizimle paylaşıyorsanız, bu verileri geçerli yerel mevzuata uygun şekilde toplamak sizin sorumluluğunuzdadır. Örneğin, işletmemize Kişisel Verilerini sağladığınız diğer kişileri bu Bildirimin içeriği hakkında bilgilendirmeli ve KVKK uyarınca gerekiyorsa Kişisel Verilerinin Şirket tarafından bu bildirimde belirtildiği şekilde kullanılması için onaylarını almalısınız.

 

 

GİZLİLİK BİLDİRİMİ GÜNCELLEMESİ

 

Bu gizlilik bildirimi zaman zaman değiştirilebilir. Bildirimin en güncel versiyonu bizim Kişisel Verilerinizi nasıl kullanacağımızı belirler ve [www.bikoin.com] içerisinde bulunabilir.

 

 

VERİ SORUMLUSUNA BAŞVURU

 

Başvurunuzu açık, anlaşır bir şekilde ve kimlik ve adres bilgilerini tespit edici belgeleri de ekleyerek, yazılı ve ıslak imzalı olarak elden, postayla ya da noter kanalıyla KIZILIRMAK MAH. DUMLUPINAR BUL. NEXTLEVEL BLOK NO: 3A İÇ KAPI NO: 12 ÇANKAYA / ANKARA adresine ulaştırmanız gerekmektedir. Elektronik posta yoluyla başvuru yapmak istediğiniz takdirde info@bikoin.com mail adresine başvurunuzu gönderebilirsiniz.